სიახლე:

გამოქვეყნდა „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამართლის ჟურნალის“ მეორე გამოცემა, რომელიც მონაცემთა დაცვის საერთაშორისო დღეს მიეძღვნა.

იხ. ქართულენოვანი გამოცემა: 


2024-01-28

სიახლე:

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახური, - "პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამართლის ჟურნალის" მეორე გამოცემისთვის სამეცნიერო ნაშრომთა მიღებას იწყებს.

• აკადემიური მოთხოვნები და სხვა ინფორმაცია სამეცნიერო ნაშრომთა მიღების თაობაზე:

  •  ნაშრომთა მიღების ვადა: 12 აპრილი - 30 სექტემბერი
  •  სამეცნიერო ნაშრომთა გამოქვეყნების უფლებით სარგებლობენ:

საქართველოსა და საზღვარგარეთის უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების, სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტების აკადემიური პერსონალი, მოწვეული ლექტორები, მკვლევრები, დოქტორანტები, მაგისტრები; ჟურნალის დარგობრივი სფეროს პრაქტიკოსი იურისტები; ჟურნალის სარედაქციო კოლეგიის მიერ მოწვეული ავტორები.

ჟურნალში გამოსაქვეყნებლად წარდგენილი სამეცნიერო სტატია შესაძლებელია, შესრულებული იყოს როგორც ერთი პირის ავტორობით, ისევე რამდენიმე პირის თანაავტორობით.

  •  ჟურნალის ოფიციალურ ელექტრონულ მისამართზე (journal@pdps.ge) შემდეგი დოკუმენტაცია:

შევსებული განცხადება ჟურნალის მთავარი რედაქტორის სახელზე (დანართი № 1);
სამეცნიერო ნაშრომი ქართულ და ინგლისურ ენებზე, რომელიც მოიცავს ანოტაციასა და საკვანძო სიტყვებს (ჯამში არაუმეტეს 250 სიტყვა), ნაშრომის სრული ტექსტი (არაუმეტეს 20 გვერდისა), ბიბლიოგრაფია;
დოქტორის აკადემიური ხარისხის არმქონე ავტორების შემთხვევაში ― სამეცნიერო ხელმძღვანელის ან ნაშრომის საკვლევი თემატიკის სფეროს წარმომადგენელი სამართლის სპეციალისტის დადებითი რეცენზია.

  •  ციტირების აკადემიური სტანდარტი:

გამოსაქვეყნებლად წარდგენილ ნაშრომში გამოყენებული ლიტერატურა უნდა იყოს მითითებული აკადემიური კეთილსინდისიერების, ასევე, ჟურნალის აკადემიური ციტირებისა და ბიბლიოგრაფიის შედგენის სახელმძღვანელო სტანდარტის დაცვით (დანართი № 2). ნაშრომის მომზადების ეტაპზე მიზანშეწონილია შესაბამისი უცხოენოვანი წყაროების გამოყენება.

სამეცნიერო ნაშრომის ქართული ტექსტი უნდა იყოს შესრულებული Sylfaen_12 ფონტით, ინგლისურენოვანი ტექსტი ― Times New Roman_12 ფონტით, სქოლიო ― ამავე ფონტების 10 ზომით, სტრიქონებს შორის დაშორება ― ერთი ინტერვალი.


2023-04-12

სიახლე:

გამოქვეყნდა „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამართლის ჟურნალის“ პირველი გამოცემა, რომელიც მონაცემთა დაცვის საერთაშორისო დღეს მიეძღვნა.

 

იხ. ქართულენოვანი გამოცემა: 


2023-01-28

საკონტაქტო მონაცემები

საქართველო, თბილისი, ნ.ვაჩნაძის №7,0105
2421000
office@pdps.ge

სოციალური ქსელი