ნაშრომის წარდგენა

ჟურნალში გამოსაქვეყნებლად წარდგენილი სამეცნიერო სტატია შესაძლებელია შესრულებული იყოს როგორც ერთი პირის ავტორობით, ისე რამდენიმე პირის თანაავტორობით. ავტორებმა სამეცნიერო ნაშრომი გამოსაქვეყნებლად უნდა წარადგინონ ელექტრონული ფორმით, ჟურნალის ოფიციალურ ელექტრონულ მისამართზე (journal@pdps.ge) შემდეგი დოკუმენტაციის დართვით:

  • შევსებული განცხადება ჟურნალის მთავარი რედაქტორის სახელზე;
  • სამეცნიერო ნაშრომი ქართულ და ინგლისურ ენებზე (ნაშრომის სრული ტექსტი არაუმეტეს 20 გვერდისა), რომელიც მოიცავს ანოტაციასა და საკვანძო სიტყვებს (ჯამში არაუმეტეს 250 სიტყვა) და ბიბლიოგრაფია;
  • დოქტორის აკადემიური ხარისხის არმქონე ავტორების შემთხვევაში ― სამეცნიერო ხელმძღვანელის ან ნაშრომის საკვლევი თემატიკის სფეროს წარმომადგენელი სამართლის სპეციალისტის დადებითი რეცენზია.

  

იხ. განცხადების ფორმა: 


2023-03-21

საკონტაქტო მონაცემები

საქართველო, თბილისი, ნ.ვაჩნაძის №7,0105
2421000
office@pdps.ge

სოციალური ქსელი