ციტირების სახელმძღვანელო სტანდარტი

ჟურნალში გამოსაქვეყნებლად წარდგენილი ნაშრომი უნდა შესრულდეს აკადემიური კეთილსინდისიერების დაცვით და შეესაბამებოდეს ჟურნალის აკადემიურ სტანდარტს.

 

იხ. ციტირების სახელმძღვანელო სტანდარტი: 


2023-03-21

საკონტაქტო მონაცემები

საქართველო, თბილისი, ნ.ვაჩნაძის №7,0105
2421000
office@pdps.ge

სოციალური ქსელი