ჟურნალი №2
პერსონალურ მონაცემთა დაცვა ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს „სამსაფეხურიანი ტესტის“ მიხედვით: რისკები და გამოწვევები
∘ თინათინ ლოლომაძე ∘

აბსტრაქტი


მონაცემთა დაცვა საკანონმდებლო სივრცის ძირითადი ასპექტია. მონაცემთა დაცვა უზრუნველყოფს პირადი ინფორმაციის კონფიდენციალურობას და უსაფრთხოებას ტექნოლოგიური წინსვლისა და მონაცემთა გამოყენების გაზრდის პირობებში. სტატიაში განხილულია ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრაქტიკა და სამსაფეხურიანი ტესტი, რომელიც არის ფართოდ აღიარებული პრინციპი, და გამოიყენება ფუნდამენტური უფლებების შეზღუდვის კანონიერებისა და მართებულობის შესაფასებლად. სამსაფეხურიანი ტესტი მოითხოვს, რომ უფლების ნებისმიერი შეზღუდვა, როგორიცაა მათ შორის მონაცემთა დაცვის უფლება, უნდა აკმაყოფილებდეს სამ კრიტერიუმს: ლეგიტიმურობას, აუცილებლობას და პროპორციულობას. სამსაფეხურიანი ტესტის დაცვით, კანონმდებლებს და მოსამართლეებს შეუძლიათ, დაადგინონ ბალანსი მონაცემთა კონფიდენციალურობის დაცვასა და ლეგიტიმურ მიზანსა თუ ინტერესს შორის.

იხილეთ სრული: 


საკონტაქტო მონაცემები

საქართველო, თბილისი, ნ.ვაჩნაძის №7,0105
2421000
office@pdps.ge

სოციალური ქსელი