ჟურნალი №2
პერსონალური მონაცემების დამუშავება დრონების გამოყენებით (საერთაშორისო სტანდარტების მიმოხილვა და შესაბამისობა ქართულ კანონმდებლობასთან)
∘ საბა ელიზბარაშვილი ∘

აბსტრაქტი


ვიდეოგადაღება მონაცემთა დამუშავების ერთერთი ყველაზე ფართოდ გავრცელებული ფორმაა. თანამედროვე ტექნოლოგიების, მათ შორის, დრონის საჰაერო გადაღების სისტემების განვითარებამ, პერსონალურ მონაცემთა დაცვის კუთხით, არაერთი ახალი გამოწვევა წარმოშვა. დრონის ხელმისაწვდომობა და გამოყენების სიმარტივე ნებისმიერ პირს საშუალებას აძლევს, დაამუშაოს განსაკუთრებით დიდი რაოდენობით სუბიექტების პერსონალური მონაცემები, რა დროსაც, საგრძნობლად მაღალია „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს მოქმედი და ახალი კანონებით გათვალისწინებული პირობების დარღვევის საფრთხე. ნაშრომი მიმოიხილავს დრონის გამოყენებით მონაცემთა დამუშავების კანონიერებისთვის დადგენილ სტანდარტებს და შესაბამის რეკომენდაციებს აწვდის მონაცემთა დამმუშავებლებს.

იხილეთ სრული: 


საკონტაქტო მონაცემები

საქართველო, თბილისი, ნ.ვაჩნაძის №7,0105
2421000
office@pdps.ge

სოციალური ქსელი